top of page

GDPR-POLICY

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

Wermlandsflyg AB (Wermlandsflyg) är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller från personer som ansöker om tjänst, egen personal, externt anlitad personal, besättningsmedlemmar, närmast anhörig till flygande eller i förekommande fall, annan personal samt kunder, leverantörer och myndighetsrepresentanter.

 

Wermlandsflyg behandlar uppgifterna för att kunna bedriva flygoperation, flygverkstads- och utbildningsverksamhet enligt gällande EASA- och/eller andra regelverk. Uppgifterna behandlas på grundval av ditt samtycke för personaladministrativa ändamål, för redovisnings- och faktureringsändamål, för att kunna fullgöra uppdrag enligt avtal med dig, för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse och/eller för att Wermlandsflyg ska kunna utgöra en uppgift av allmänt intresse.

 

Uppgifterna kan också användas för metodutveckling, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten.

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Wermlandsflyg och dig, (ii) då det inom ramen de uppdrag där det är nödvändigt gentemot flygplatsoperatörer, kunder, myndigheter eller liknande.

 

Personuppgifterna sparas i enlighet med i vart fall gällande lagar och regler. Uppgifter om närmast anhörig raderas så snart aktuella flyg- eller andra uppdrag är slutförda.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Wermlandsflyg om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

 

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontakta oss på info@wermlandsflyg.se eller på adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

Personuppgiftsansvarig är Wermlandsflyg AB, 556582-9982, Bergebyvägen 49B, 685 93 Torsby, www.wermlandsflyg.se

bottom of page